Privacy

Karbouw Bouwonderneming B.V., gevestigd aan Beeldschermweg 3, 3821AH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Karbouw Bouwonderneming
Beeldschermweg 3, 3821 AH Amersfoort
Nieuwe Havenweg 29, 6827 BA Arnhem
033-456 02 20
mail@karbouw.nl
www.karbouw.nl

Voor wie?
Dit statement geldt voor alle personen die met Karbouw in relatie staan. Daaronder vallen in elk geval:

 • Klanten
 • Potentiële klanten
 • Huurders
 • Bezoekers van de website
 • Bezoekers met een profiel op deze website
 • Ontvangers van nieuwsbrieven
 • Projectgeïnteresseerden
 • Relaties die zzp’er zijn
 • Sollicitanten bij ons bedrijf

Persoonsgegevens die wij verwerken
Karbouw verwerkt persoonsgegevens doordat je onze diensten gebruikt en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Geslacht
 • CV / motivatiebrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@karbouw.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Karbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Sollicitatieprocedures
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In overeenstemming met de wet, bewaart Karbouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Karbouw verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Karbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Karbouw gebruikt functionele en analytische (google analytics) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Karbouw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Karbouw;
 • je gegevens over te laten dragen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je gegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Wil je hiervan gebruikmaken? Stuur dan een e-mail naar mail@karbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Karbouw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Karbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@karbouw.nl.